Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy


Pracownicy Wydziału

Naczelnik Wydziału
bryg. mgr inż. MĄDRY Bartłomiej
tel.: 95 7338 450
email: madryb@strazgorzow.pl

Starszy Specjalista
st. kpt. mgr inż. WĘSIERSKI Andrzej
tel.: 95 7338 452
email: wesierskia@strazgorzow.pl

Starszy technik
st. sekc. mgr inż. ANDRUSZKÓW Marek
tel.: 95 7338 451
email: andruszkowm@strazgorzow.pl


MIEJSKIE STANOWISKO KIEROWANIA
tel.: 95 7338 400, 461, 462
fax: 95 7338 424
email: msk@strazgorzow.pl ; kmpspgorzow@straz.gorzow.pl

 

Pracownicy Miejskiego Stanowiska Kierowania

Zmiana I
st. kpt. RENICKI Artur - Dyżurny Operacyjny

ogn. GUSZCZAK Norbert - Dyżurny Stanowiska Kierowania
st. sekc. JASZKUL Wojciech - Dyspozytor

Zmiana II
asp. ZIELENIAK Mariusz - Dyżurny Operacyjny
mł. asp. KULCZYŃSKI Tomasz - Dyżurny Stanowiska Kierowania
ogn. GROCHOWSKI Marcin - Dyspozytor

Zmiana III
kpt. POPYK Tomasz - Dyżurny Operacyjny Powiatu.
ogn. DĘBICKA Dagmara - Dyżurny Stanowiska Kierowania
sekc. CWOJDZIŃSKI Jarosław - Dyspozytor

st. str. PYKA Marcin - stażyta


Do zadań Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego należy m.in.:

w zakresie spraw operacyjnych:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i  środkami zaangażowanymi  w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej
  i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania (docelowo Centrum Powiadamiania Ratunkowego), ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g  na obszarze działania;
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Miejską;
 17. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych
  w powiecie i postępie akcji ratowniczo-gaśniczych;

w zakresie spraw szkoleniowych:

 1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i KSRG na obszarze powiatu (miasta);
 2. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa;
 3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
 4. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i  pracowników cywilnych Komendy Miejskie

MIEJSKIE STANOWISKO KIEROWANIA (pełniące funkcję Centrum Powiadamiania Ratunkowego)

Do podstawowych zadań MSK należy:

 • przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach,
 • przekierowanie zgłoszenia do właściwej jednostki Policji i/lub Pogotowia Ratunkowego zgodnie z zasadami określonymi właściwymi przepisami w sposób zapewniających niezwłoczne udzielenie pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i/lub życia.
 • dysponowanie siłami i środkami KSRG i innych służb ratowniczych na obszarze powiatu,
 • alarmowanie sił KSRG i podmiotów niezbędnych podczas prowadzonych działań (m.in. Pogotowie Ratunkowe, Gazowe, Energetyczne, Wodno – Kanalizacyjne, WZK UM Gorzów Wlkp. itp.), a także wykonywanie innych zadań związanych z prowadzonymi działaniami ratowniczymi na terenie powiatu gorzowskiego,
 • przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie bieżących oraz okresowych meldunków o zaistniałych zdarzeniach,
  w których biorą udział jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 • dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie powiatu w zakresie obsługiwanych zdarzeń, oraz ocena ich operacyjnego zabezpieczenia,
 • przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, podmiotów wchodzących w skład KSRG oraz innych instytucji przewidzianych do użycia w planach ratowniczych,
 • współdziałanie z instytucjami w podejmowaniu decyzji dotyczących zwalczania zaistniałych zdarzeń oraz likwidacji skutków ich powstania,
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji MSK oraz komputerowych baz danych,
 • koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej i inne podmioty ratownicze,
 • współdziałanie z kierującymi działaniem ratowniczym w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do bezpiecznej i skutecznej likwidacji zagrożeń,
 • realizowanie zadań i postanowień zawartych w „Planie ratowniczym powiatu”.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.