Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny


Pracownicy Wydziału

Naczelnik Wydziału
mł. bryg. mgr POPIEL Magdalena
tel.: 95 7338 420
email: popielm@strazgorzow.pl

Starszy Technik
st. sekc. mgr WATRAL Katarzyna
tel.: 95 7338 421
email: watralka@strazgorzow.pl

Referent
st. kpt. w st. spocz. PIOTROWICZ Janusz
tel.: 95 7338 422
email: piotrowiczj@strazgorzow.pl


Do zadań Wydziału Kwatermistrzowsko - Technicznego należy m.in.:

w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądĽ wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej;
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku;
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych Ľródeł;
 13. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

w zakresie spraw technicznych:

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno- technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
 4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

 5. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 6. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 7. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

w zakresie spraw informatyki:

 1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania, a także innych systemów przewidzianych o bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 5. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;

 6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 7. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 8. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej;
 9. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 10. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 11. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych;
 12. nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;

w zakresie spraw łączności:

 1. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 2. nadzór nad analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 3. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnej komendy miejskiej. instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 5. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej;
 6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy miejskiej;
 7. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik łączności;
 8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu łączności.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.