Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
 

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

ogn. Żarek zaprasza do salki edukacyjnej „OGNIK”

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Główna Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka PSP
w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka PSP w Gorzowie Wlkp.

Czad i ogień
Obudź czujność!

Kampania Ogień i czad

Bip KM PSP Gorzów Wlkp.

Odwiedzający stronę:
 - zalogowani: 0
 - goście: 0

 

Wydział Organizacyjno - Kadrowy


Pracownicy Wydziału

Naczelnik Wydziału
kpt. mgr FIJAŁKOWSKA Monika
tel.: 95 7338 410
email: fijalkowskam@strazgorzow.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału
asp. mgr inż. OSTRYCHARZ Monika
tel.: 95 7338 411
email: ostrycharzm@strazgorzow.pl

Sekretariat Komendanta Miejskiego PSP w Gorzowie Wlkp.:
tel.: 95 7338 404
email: sekretariat@strazgorzow.pl


Do zadań Wydziału Organizacyjno - Kadrowego należy m.in.:

w zakresie spraw organizacyjno - kadrowych:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
 4. prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 5. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego
 8. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
 9. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej;
 10. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
 11. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
 12. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego;
 13. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego;
 14. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;
 15. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;
 16. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów
 17. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;
 18. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
 19. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 20. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
 21. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 22. prowadzenie kancelarii tajnej.

w zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 4. przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

w zakresie spraw obronnych

 1. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej;
 2. koordynowanie realizacji zadań obronnych.

w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych

 1. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego "Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych",
 2. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 4. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

w zakresie spraw zarządzania jakością

 1. zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością są ustanowione, wdrożone i utrzymywane w komendzie miejskiej;
 2. przedstawianie Komendantowi Miejskiemu PSP sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem pracy w KM PSP;
 3. zapewnienie upowszechniania w komendzie miejskiej PSP świadomości dotyczącej wymagań klienta.

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Copyright © 2009 KMPSP Gorzów Wlkp.